1. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. v novi sestavi mag. Franc Dover, mag. Branko Pavlin, prof.dr. Marko Pahor, g. Drago Rabzelj, mag. Marjan Adamič in g. Darko Dujmovič, ki so izvoljeni za mandatno obdobje od 13.12.2013 do 12.12.2017, se je sestal na V-1. redni seji, dne 18.12.2013 ter sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Nadzorni svet je za predsednika nadzornega sveta imenoval mag. Branka Pavlina in za namestnika predsednika nadzornega sveta mag. Franca Doverja.
• Nadzorni svet je oblikoval Kadrovsko in Revizijsko komisijo nadzornega sveta.
• Nadzorni svet je podal soglasje k Poslovnemu načrtu UNIOR d.d. za leto 2014. Družba načrtuje v letu 2014 165,6 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, EBITDA bo znašala 18 milijonov evrov, ustvarjeno pa bo 3,9 milijona evrov čistega poslovnega izida.
• Nadzorni svet se je seznanil z realizacijo prodaje družbe UNIOR d.d.. V prvih enajstih mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 143,2 milijonov evrov prodaje, kar je 9,3% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 0,7% več kot je bilo načrtovano.
• Nadzorni svet je pričel s postopki za imenovanje člana uprave.
• Nadzorni svet se je seznanil z izpolnjevanjem obveznosti iz Generalne pogodbe o finančnem prestrukturiranju in postopki ki tečejo v zvezi s prodajo premoženja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe