Sklic 17. seje skupščine družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 6.5. točke Statuta družbe, uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), sklicuje

17. sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,
ki bo v sredo, 17. 7. 2013 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah.


Sklic skupščine in gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvami predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ter obrazec prijave udeležbe in obrazec pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice so v pripetih dokumentih, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe UNIOR d.d.. Sklic 17. seje skupščine bo objavljen tudi v časopisu Delo dne 14.06.2013.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 14.06.2013

Pripeti dokumenti: Sklic skupščine, Gradivo za delničarje, Obrazec - pooblastilo, Obrazec - prijava udeležbe.