31. redna seja nadzornega sveta UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-31. redni seji, dne 26.04.2013, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Na podlagi poročila revizijske komisije je nadzorni svet obravnaval in potrdil Revidirano letno poročilo za leto 2012 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2012 z izdajo pisnega poročila o rezultatih preveritve.

• Nadzorni svet je sprejel Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

• Nadzorni svet se je seznanil, da bo družba javno objavila Revidirano letno poročilo za leto 2012 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2012. Kot ločen dokument bo objavila tudi Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

O poslovnem letu 2012

UNIOR d.d. je v letu 2012 ustvaril 155,9 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in 164,7 milijona evrov kosmatega donosa. Rezultat iz poslovanja je negativen v višini 3,4 milijona evrov. Družba je poslovno leto 2012 zaključila z 15,1 milijonsko izgubo, ki je v največji meri povezana s slabitvami premoženja. Ob neupoštevanju izrednih vplivov na rezultat poslovanja, bi družba UNIOR d.d. v poslovnem letu 2012 ustvarila 2 milijona evrov pozitivnega izida iz poslovanja, oziroma 3,8 milijona evrov čiste izgube. Glavni izredni vplivi, upoštevani v izkazih poslovanja za leto 2012, so slabitve premoženja v višini 10,8 milijona evrov, ki pa nimajo negativnega vpliva na denarni tok družbe. Največji delež pri slabitvi premoženja se nanaša na slabitev terjatev do povezane družbe v Grčiji, pri naložbah pa slabitev delnic banke, ki jih ima družba v lasti.

Skupina UNIOR je v letu 2012 ustvarila 201,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 210,8 milijona evrov kosmatega donosa. Rezultat iz poslovanja skupine je pozitiven v višini 1,2 milijona evrov. Skupina je poslovno leto 2012 zaključila z 9,1 milijonsko izgubo, ki je prav tako v veliki meri povezna s slabitvami premoženja. Skupina UNIOR je v letu 2012 opravila za 3,7 milijona evrov slabitev naložb, terjatev in zalog.

Sicer pa je glede na zahtevne tržne razmere družba uvedla vrsto ukrepov, med katerimi so ustavitev nenujnih investicij, pospešitev dezinvestiranja in izkoriščanje notranjih rezerv. V družbi Unior se že izvaja finančno prestrukturiranje, kjer skupaj s svetovalcem PricewaterhouseCoopers potekajo zaključni razgovori z bankami. Tako začrtana strategija daje trdno osnovo za izboljšanje prihodnjega poslovanja.

• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih treh mesecih leta 2013. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 44 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 5,3% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 2,2% več kot smo načrtovali za prve tri meseca leta 2013. V prvih treh mesecih je bil dosežen pozitiven izid iz poslovanja v višini 3,2 milijona evrov, kar je 10,8% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 2 milijona evrov, kar je 81,6% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 34,2% nad načrtovanim.

• Nadzorni svet se je seznanil s potekom projekta finančnega prestrukturiranja in reorganizacije družbe, ki ga izvaja uprava v sodelovanju z družbo PricewaterhouseCoopers.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe