12. korespodenčna seja nadzornega sveta Unior Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. se je na IV-12. korespondenčni seji, ki je potekala dne 18.4.2013 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Nadzorni svet za zunanjega člana Kadrovske komisije nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. imenuje g. Marka Mlakarja.
• Nadzorni svet je ugotovil, da dne 12.12.2013 štirim članom nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. – predstavnikom kapitala, preneha mandat. Na podlagi tega, nadzorni svet na spletni strani družbe UNIOR d.d. in na spletni strani Ljubljanske borze (SEOnet) objavi Poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta, s katerim povabi zainteresirane kandidate k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta UNIOR d.d. – predstavnike kapitala. Člani nadzornega sveta – predstavniki kapitala bodo v skladu s statutom družbe izvoljeni za 4 leta s pričetkom mandata z dnem 13.12.2013. Nadzorni svet družbe UNIOR d. d. bo oblikoval Nominacijski odbor, ki bo vodil postopke nominiranja in presoje kandidatov. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe. Kot merilo pri izboru kandidatov bosta kadrovska komisija in nadzorni svet upoštevala tudi kriterije iz Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Kandidature z ustreznimi dokazili naj kandidati v pisni obliki pošljejo na naslov: UNIOR d.d. – Nominacijski odbor, Kovaška cesta 10, Zreče najkasneje do 6.5.2013. Nadzorni svet besedilo poziva posreduje tudi neposredno 10 največjim delničarjem družbe UNIOR d.d..
• Nadzorni svet je pooblastil predsednika nadzornega sveta, da oblikuje Nominacijski odbor za kandidate za člane nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., predstavnike kapitala. Nominacijski odbor poleg predsednika nadzornega sveta sestavljajo predstavniki treh največjih delničarjev in neodvisni strokovnjak, zunanji član kadrovske komisije nadzornega sveta UNIOR d.d.. Delničarji predloge za člana Nominacijskega odbora pošljejo do 25.4.2013 v pravno službo UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, Zreče.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe