30. redna seja NS Unior d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-30. redni seji, dne 28.3.2013, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Nadzorni svet je obravnaval in potrdil nerevidirane in nekonsolidirane podatke o poslovanju v letu 2012 (Statistične podatke), ki se predložijo Ajpes-u in javno objavijo skladno s Finančnim koledarjem objav za leto 2013.

O poslovnem letu 2012

UNIOR d.d. je v letu 2012 ustvaril 155,9 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in 165,1 milijona evrov kosmatega donosa. Rezultat iz poslovanja je negativen v višini 2,7 milijona evrov. Družba je poslovno leto 2012 zaključila z 14,9 milijonsko izgubo, ki je v največji meri povezana s slabitvami premoženja.

Ob neupoštevanju izrednih vplivov na rezultat poslovanja, bi družba UNIOR d.d. v poslovnem letu 2012 ustvarila 2 milijona evrov pozitivnega izida iz poslovanja, oziroma 3,8 milijona evrov čiste izgube.

Glavni izredni vplivi, upoštevani v izkazih poslovanja za leto 2012, so slabitve premoženja v višini 10,8 milijona evrov, ki pa nimajo negativnega vpliva na denarni tok družbe.

Največji delež pri slabitvi premoženja se nanaša na slabitev terjatev do povezane družbe v Grčiji, pri naložbah pa slabitev delnic banke, ki jih ima družba v lasti.

Sicer pa je glede na zahtevne tržne razmere družba uvedla vrsto ukrepov, med katerimi so ustavitev nenujnih investicij, pospešitev dezinvestiranja in izkoriščanje notranjih rezerv.

V družbi Unior se že izvaja finančno prestrukturiranje, kjer skupaj s svetovalcem PricewaterhouseCoopers potekajo zaključni razgovori z bankami. Tako začrtana strategija daje trdno osnovo za izboljšanje prihodnjega poslovanja.

• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o prodaji v obdobju januar - februar 2013. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 29,3 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 8,6% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 3,2% več kot smo načrtovali za prva dva meseca leta 2013. V prvih dveh mesecih je bil dosežen pozitiven izid iz poslovanja v višini 2,1 milijonov evrov, kar je 10 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 1,4 milijona evrov, kar je 75% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 6,5% nad načrtovanim.

• Nadzorni svet se je seznanil s potekom projekta finančnega prestrukturiranja in reorganizacije družbe, ki ga izvaja uprava v sodelovanju z družbo PricewaterhouseCoopers.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.


UNIOR d.d.
Uprava družbe