23. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je dne 17. 8. 2012 zaključil dne 7. 8. začeto in 13. 8. nadaljevano 23. sejo Nadzornega sveta UNIOR d.d. in v zvezi s tem sporoča:
- Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. se je na seji seznanil z zapisnikom in ugotovitvami revizijske komisije Nadzornega sveta v zvezi s posli med družbama UNIOR d.d. in Rhydcon d.o.o., pojasnili uprave glede navedenih poslov in pridobil ustrezno pravno mnenje glede navedenih poslov.
- Predsednik uprave je na seji Nadzorni svet seznanil, da je v zvezi z navedenimi posli dne 4.7.2012 podal samoprijavo na okrožno državno tožilstvo v Celju.
- Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na podlagi prejetih poročil, mnenj in pojasnil ugotovil, da posli, ki so se nanašali na dobave blaga in storitev kot je izhajalo iz izdanih računov, dejansko niso bili izvedeni, ampak je družba UNIOR d. d. družbi Rhydcon d.o.o. v vrednosti izdanih računov poravnala znesek obresti iz naslova kredita do Banke Celje d.d. v višini 149.930 EUR, ki ga je družba Rhydcon d.o.o. najela za nakup delnic družbe UNIOR d.d.
- Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na podlagi priporočila revizijske komisije Nadzornega sveta sprejel sklep, da navedene posle pregleda tudi zunanja revizijska družba.
- Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na podlagi poročila revizijske komisije in pregleda gotovinskega poslovanja družbe Rhydcon d.o.o. ugotovil, da je bilo v zadnjih 5 letih pri družbi Rhydcon d.o.o. za 6.141,21 EUR gotovinskega poslovanja in na tej osnovi ni mogoče trditi, da je pri navedenih poslih šlo za osebno okoriščanje odgovornih oseb.
- Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na svoji seji dne 10.7.2012 predsedniku uprave Gorazdu Korošcu glede na določila pogodbe o prenehanju mandata dne 11. 12.2012, ponudil nov mandat v funkciji predsednika uprave.
- Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. ob podelitvi mandata ni bil seznanjen z dejstvi, o katerih je izvedel iz medijev dne 12.7.2012, na izredni seji Nadzornega Sveta dne 13.7.2012 in na zasedanjih 23. seje Nadzornega sveta UNIOR d.d.
- Predsednik uprave Gorazd Korošec je dne 24.7.2012 Nadzorni svet seznanil, da novega mandata predsednika uprave ne želi sprejeti.
- Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na seji Nadzornega sveta dne 17.8.2012 s predsednikom uprave podpisal sporazum, na podlagi katerega Gorazdu Korošcu z dnem podpisa predčasno preneha funkcija predsednika uprave, družba UNIOR d.d. pa Gorazdu Korošcu ponudi novo pogodbo o zaposlitvi v družbi UNIOR d.d.
- Predsednik uprave in Nadzorni svet UNIOR d.d. sta sporazum podpisala z namenom zaščite interesov družbe UNIOR d.d.
- Na podlagi podpisanega sporazuma je Nadzorni svet UNIOR d.d. predčasno odpoklical Gorazda Korošca s funkcije predsednika uprave.
- Pooblastila uprave z dnem 17.8.2012 v celoti prevzame član uprave Darko Hrastnik. Do imenovanja novega predsednika uprave družbo UNIOR d.d. vodi enočlanska uprava, ki jo zastopa Darko Hrastnik.
- Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je sprejel sklep o začetku iskanja novega predsednika uprave družbe UNIOR d.d.
- Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je za namestnika predsednika Nadzornega sveta imenoval mag. Franca Doverja.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.UNIOR.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe