Sklic 16. seje skupščine družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 6.5. točke Statuta družbe, uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), sklicuje

16. sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,
ki bo v sredo, 11. 7. 2012 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah.


Sklic skupščine in gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvami predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda in prilogami ter obrazec prijave udeležbe in obrazec pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice so v pripetih dokumentih, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe UNIOR d.d.. Sklic 16. seje skupščine bo objavljen tudi v časopisu Delo dne 08.06.2012.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Dnevni red, Obrazložitev sklepov, Obrazec - pooblastilo, Obrazec - prijava udeležbe