20. seja nadzornega sveta Unior d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-20. redni seji, dne 26.04.2012, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
- Na podlagi poročila revizijske komisije je nadzorni svet obravnaval in potrdil Revidirano letno poročilo za leto 2011 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2011 z izdajo pisnega poročila o rezultatih preveritve.
- Nadzorni svet je sprejel Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
- Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvajanju strategije skupine UNIOR za obdobje 2011 do 2014.
- Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o prodaji družbe UNIOR d.d.. V prvih treh mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 38,1 milijonov evrov prodaje, kar je za 3 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.
- Nadzorni svet se je seznanil, da bo družba javno objavila Revidirano letno poročilo za leto 2011 in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2011. Kot ločen dokument bo objavila tudi Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe