17. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-17. redni seji, dne 19.12.2011, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
- Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Poslovni načrt za leto 2012 za družbo UNIOR d.d. Poslovni načrt predvideva 169 milijonov evrov prihodkov, 9,9 milijonov evrov poslovnega izida iz poslovanja, EBITDA pa bo znašala 19,8 milijonov evrov. Zastavljene cilje bomo dosegli z 2233 zaposlenimi.
- Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o ukrepih za optimizacijo in racionalizacijo poslovanja, poročilom o likvidnosti in solventnosti družbe ter politiki vodenja, vrednotenja in odpisovanja zalog.
- Nadzorni svet je potrdil tudi terminski plan sej nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. za leto 2012.
- Član nadzornega sveta dr. Karl Kuzman je najavil odstop s funkcije člana Nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. iz osebnih razlogov. Funkcijo člana nadzornega sveta bo opravljal do imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe