Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-15. redni seji, dne 04.10.2011, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
- Nadzorni svet se je seznanil s prodajo družbe UNIOR d.d. V prvih devetih mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 104,1 milijonov evrov prodaje, kar je 25,2% več kot v enakem obdobju preteklega leta, hkrati pa je to tudi 6% več kot je bilo načrtovano za devet mesecev leta 2011.
- Zaradi vpisa dokapitalizacije NLB d.d. je Republika Slovenija postala njena večinska lastnica. S tem se delež NLB d.d. v lastništvu družbe UNIOR d.d. upošteva pri ugotavljanju večinskega lastništva Republike Slovenije v družbi UNIOR d.d. Nadzorni svet je skladno s pismom Ministrstva za gospodarstvo in Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih (ZPPOGD) na prejšnji seji uskladil pogodbe z upravo družbe UNIOR d.d., ki je v posredni večinski lasti Republike Slovenije. Na tej seji je obravnaval in sprejel Akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave.
- Nadzorni svet se je seznanil s sklepom uprave družbe UNIOR d.d. glede dokapitalizacije družbe Rimske terme d.o.o. in sicer, da družba UNIOR d.d. ne bo sodelovala pri rednem povečanju osnovnega kapitala z vplačilom novih denarnih vložkov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe