Skupščina

Objavljeno: Za delničarje

15. seja skupščine delničarjev je bila 20. julija 2011ob 12. uri.

Na seji je bilo prisotnega 73,62% kapitala. Vsi sklepi skupščine po predlaganem dnevnem redu so bili sprejeti s 100 % prisotnih glasov. Skupščina se je uvodoma seznanila z letnim poročilom za leto 2010 in s podatkom, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2010 8.257.729,03 EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2010 v višini 2.780.040,99 EUR, nerazporejene izgube iz preteklih let v višini 5.478.685,74 EUR ter prenesenega dobička iz naslova neizplačanih dividend. Skupščina je sprejela sklep, da bilančna izguba iz poslovnega leta 2010 v višini 8.257.729,03 EUR ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto. Upravi in nadzornemu svetu se je za delo v poslovnem letu 2010 podelila razrešnica.

Skupščina je za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d., za poslovno leto 2011 imenovala pooblaščeno revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o. iz Ljubljane.

Skupščina se je seznanila s polletnimi rezultati prodaje, ki znašajo 76, 274 mio EUR, kar je 26 procentov več kot v enakem obdobju preteklega leta in 2 procenta nad polletnim planom.

Poleg tega je bila podana informacija o uvrstitvi delnic družbe Unior d.d. na organiziran trg vrednostnih papirjev pod standardno kotacijo. Javna objava prospekta bo dne 16. 8. 2011. Uvrstitev na organiziran trg bo dne 18. 8. 2011, začetek trgovanja z delnicami pa dne 22. 8. 2011.

Pripeti dokumenti: Sklic in dnevni red skupščine