Zelo ambiciozno v novo štiriletno obdobje

Objavljeno: Novice, Za medije

Nadzorni svet delniške družbe Unior je dne 18.2.2011 na 11. seji sprejel in potrdil novo strategijo poslovanja Uniorja za obdobje 2011 – 2014. Nadzorni svet je bil tudi seznanjen, da bo Prospekt za kotacijo delnic družbe Unior d.d. na borzi obravnaval na seji nadzornega sveta v začetku meseca maja skupaj s konsolidiranimi letnimi poročili delniške družbe Unior. Kotacija delnic na organiziran trg se predvideva do konca meseca maja leta 2011.

Z novo vizijo si je Unior zastavil zelo ambiciozne cilje. V letu 2014 bo Unior d.d. poznan kot napredno mednarodno podjetje v kovinsko - predelovalni in turistični dejavnosti. Bruto dodana vrednost na zaposlenega bo znašala 34.000 evrov in bo vsaj na slovenskem povprečju industrijskih podjetij. Prodaja bo leta 2014 znašala 183 milijonov evrov. Unior bo dosegal pozitivno ekonomsko dodano vrednost (EVA), zagotavljal varno naložbo lastnikom z donosnostjo (ROE) vsaj 6,6 odstotka in prihodnost zaposlenim. Skupina Unior bo izkoriščala svoje sinergije in skupaj dosegala 440 milijonov evrov prodaje, čisto donosnost kapitala (ROE) 7,3 odstotka in zaposlovala 4.216 ljudi. Ključne strateške usmeritve Skupine UNIOR. so: dvigovanje donosnosti in zmanjševanje zadolženosti, izkoriščanje sinergij v Skupini ter spodbujanje ustvarjalnosti in inoviranja.

Dolgoročni in srednjeročni scenariji dejavnosti odkrivajo, da se Unior nahaja pred velikimi izzivi, saj se ob dolgoročnejši gospodarski krizi dogajajo velike tehnološke in organizacijske spremembe v globalni proizvodnji in dobaviteljskih verigah. Kljub temu (ali pa prav zato) se vse dejavnosti Uniorja ocenjujejo kot perspektivne za nadaljnji razvoj. Ocenjuje se, da so potencialne sinergije med njimi zelo visoke in da ima Unior še veliko možnosti za boljše izkoriščanje le-teh. Za večino Uniorjevih najpomembnejših dejavnosti je trenutno trg Evropa, ena dejavnost je globalna, nekaj pa je tudi regionalno oziroma slovensko usmerjenih. Izziv za Skupino Unior je še večja (obsežnejša) globalna prisotnost.

Skupina UNIOR je razvojni partner pri proizvodnji, preoblikovanju in obdelavi kovin ter zaveznik narave in ljudi. To poslanstvo uresničuje na temeljih svojih vrednot in osrednjih sposobnosti oziroma konkurenčnih prednosti. Vrednote Skupine Unior so: odgovornost, pripadnost, partnerstvo, inovativnost, odličnost, poštenost, spoštljivost in vztrajnost. Njene osrednje sposobnosti so: široko tehnično in tehnološko znanje, delavnost in prepoznavanje poslovnih priložnosti v svojih ključnih poslovnih segmentih. Osrednje sposobnosti Skupine Unior prinašajo naslednje konkurenčne prednosti: globalna prisotnost, nekateri programi ali podjetja v Skupini so med ključnimi igralci na segmentu tržišča ali tržišču, prilagodljivost ter konkurenčnost v ceni in kakovosti.


UNIOR d.d. kot obvladujoča družba v Skupini UNIOR nosi glavno odgovornost pri celovitem strateškem usmerjanju Skupine. Glavne naloge korporacijske strategije so: strateško uravnavanje dejavnosti (programov, podjetij, sektorjev) in odločanje o portfelju (način izločanja dejavnosti, izbira novih dejavnosti za vstop ter določitev načina vstopa), aktivnosti za izkoriščanje sinergij in povečanje skupne in posamezne uspešnosti (na primer znotraj skupnih poslovnih funkcij, posebnih skupnih organizacijskih struktur, zaznavanje in izraba vertikalnih in horizontalnih sinergij) in določanje investicijskih prioritet oziroma načina porazdelitve virov med posamezne dejavnosti. Ključne strateške usmeritve UNIOR d.d. so: dvigovanje donosnosti in zmanjševanje zadolženosti, izkoriščanje sinergij v Skupini ter spodbujanje ustvarjalnosti in inoviranja.