Delnice Uniorja na borzo

Objavljeno: Novice, Za medije

V sredo, 21. 7. 2010, je v hotelu Dobrava v Zrečah potekala 14. seja skupščine delniške družbe UNIOR. Na seji je bilo prisotnih 90,05 procentov delnic z glasovalno pravico. Skupščina je bila pomembna predvsem zaradi predlagane uvrstitve delnic izdajatelja UNIOR, d. d., v trgovanje na organiziran trg pri Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana.

Skupščina se je uvodoma seznanila z letnim poročilom za leto 2009 in s podatkom, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2009 5.478.685,74 EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2009 v višini 9.765.687,63 EUR ter nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini 4.287.001,89 EUR. Skupščina je sprejela sklep, da bilančna izguba iz poslovnega leta 2009 v višini 5.478.685,74 EUR ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto. Upravi in nadzornemu svetu se je za delo v poslovnem letu 2009 podelila razrešnica. Skupščina delničarjev je soglašala z uvrstitvijo delnic UNIOR Kovaška industrija, d. d., v trgovanje na organiziran trg pri Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana in z začetkom vseh postopkov in dejavnosti, potrebnih za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg. Sprejet je bil sklep, da se letno računovodsko poročilo in vsi medletni računovodski izkazi družbe UNIOR, d. d., od 1. 1. 2010 dalje pripravljajo samo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Skupščina je sprejela tudi spremembe statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter dopolnila dejavnosti družbe z novo dejavnostjo. Skupščina delničarjev je za revidiranje letnega poročila UNIOR, d. d., za poslovno leto 2010 imenovala pooblaščeno revizijsko družbo Ernst & Young, d. o. o., iz Ljubljane.