Sklepi s seje nadzornega sveta Uniorja

Objavljeno: Novice, Za medije

Nadzorni svet delniške družbe Unior je na svoji peti redni seji 17. junija 2010 sprejel in potrdil revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2009, sprejel in potrdil sklic skupščine ter obravnaval tekoče poslovanje delniške družbe Unior.

Sprejeto revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo 2009
Nadzorni svet družbe Unior je dne 17. 6. 2010 potrdil revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe Unior za leto 2009 in izdal pisno poročilo o rezultatih preveritve.

Sprejet in potrjen sklic skupščine Unior d.d.
Na seji je bil sprejet in potrjen predlog o sklicu skupščine. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.5. točke Statuta družbe uprava UNIOR d.d. sklicuje 14. sejo skupščine družbe UNIOR, ki bo v sredo, 21. julija 2010 ob 12. uri v hotelu Dobrava v Zrečah. Obravnavan in potrjen je bil predlagan dnevni red in vsebina skupščine:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2009
3. Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2009 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
4. Uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg
5. Priprava računovodskih poročil in medletnih računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
6. Sprememba besedila Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini
7. Spremembe besedila Poslovnika o delu skupščine zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini
8. Imenovanje revizijske družbe za leto 2010
9. Vprašanja in pobude delničarjev

Nadzornemu svetu je bila podana informacija o tekočem poslovanju
Nadzorni svet je sprejel informacijo o rezultatih poslovanja za prve štiri mesece poslovanja. Unior je dosegel prihodke od prodaje v vrednosti 40.1 milijonov EUR, s čemer dosegamo 33,5 % realizacijo plana 2010. V prvih petih mesecih leta 2010 je vrednost prodaje znašala 46,1 milijonov EUR. Prodajni načrt je družba presegla za 3%.

Nadzorni svet Uniorja je izrazil prepričanje o pozitivnem trendu poslovanja delniške družbe Unior.

Pripeti dokumenti: Sklic skupščine