Seja nadzornega sveta

Objavljeno: Novice, Za medije

Dne 23. 2. 2010 je potekala seja nadzornega sveta delniške družbe Unior. Na drugi redni seji je nadzorni svet Uniorja obravnaval rezultate poslovanja za leto 2009, sprejel poslovni načrt za leto 2010 in se seznanil z uspešnim potekom dokapitalizacije ter z aktivnostmi uvrstitve delnic na organizirani trg vrednostnih papirjev.

Nadzorni svet je sprejel informacijo o rezultatih poslovanja za leto 2009. Unior je dosegel prihodke od prodaje v vrednosti 111.433.770 EUR, kar je 21,9 % manj kot v letu 2008. Čisti poslovni izid v letu 2009 je zaradi izjemno težkih razmer negativen v višini 9.737.585 EUR, s tem da je gotovinski tok ob obračunani amortizaciji v višini 10.226.846 EUR pozitiven.

Nadzorni svet je sprejel poslovni načrt delniške družbe Unior za leto 2010. Družba načrtuje 119.632.816 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 7,4 % povečanje glede na doseženo v letu 2009. Kljub ukrepom za izboljšanje poslovanja se ocenjuje izguba v višini 1.891.648 EUR ob planirani amortizaciji v višini 10.007.124 EUR, neto gotovinski tok je visoko pozitiven.

Nadzorni svet se je seznanil s potekom dokapitalizacije, ki je bila 100 % uspešno izvedena. Skupaj je bila prodana celotna emisija 500.000 delnic v vrednosti 10.000.000 EUR. Delnice je vpisalo 262 vlagateljev. Z uspešno dokapitalizacijo si je Unior zagotovil možnosti za nadaljnjo rast in razvoj ter ohranitev delavnih mest. Na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Unior d.d., je družba prejela sklep Okrožnega sodišča v Celju, št. Srg 2010/5155, z dne 18. 2. 2010. Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 19.516.057,42 EUR na 23.688.983,48 EUR in spremembo števila delnic z dosedanjih 2.338.414 na 2.838.414.

Nadzorni svet je tudi obravnaval in se seznanil z aktivnostmi umestitve delnic na organizirani trg vrednostnih papirjev, o čemer se bo odločalo na skupščini delniške družbe Unior v mesecu juliju 2010.

Nadzorni svet Uniorja je ocenil poslovanje in vse aktivnostmi uprave kot ustrezne in pozitivne, s katerimi v izjemno zahtevnih razmerah za poslovanje ustvarja pogoje za uspešnejši razvoj družbe.