Unior na 40 urni polni delovni čas

Objavljeno: Novice, Za medije

Globalna recesija je v delniški družbi Unior različno vplivala na poslovanje naših programov, njena posledica je bil upad poslovnih rezultatov v prvi polovici leta 2009. Vodstvo Uniorja se zaveda, da je ključnega pomena prilagajati se kriznim razmeram, sooča pa se tudi s težkimi gospodarskimi razmerami. S pravočasnimi ukrepi skuša čim bolj omiliti negativne vplive, hkrati pa v čim večji meri pozitivno vplivati na sodelavce. Z novimi ukrepi se trudi povečati zadovoljstvo zaposlenih, kolikor se v teh razmerah le lahko. Pri tehtanju med cilji podjetja v tem trenutku in med zaposlenimi, ki uresničujejo te cilje, se je vodstvo odločilo za naslednje ukrepe:

Ukrep »poln delovni čas 36 ur na teden«, ki ga je UNIOR, d. d., uvedel s podpisom Sporazuma o uvedbi polnega delovnega časa 36 ur na teden z reprezentativnimi sindikati, s 1. 10. 2009 v celoti preneha za vse zaposlene v UNIOR, d. d., ki imajo za polni delovni čas določen 36-urni delovni teden, torej tudi za delavce, ki so napoteni na začasno čakanje na delo. Vsi ti delavci se bodo s 1. 10. 2009 v socialno zavarovanje prijavili za polni delovni čas, torej 40 ur na teden.
S 1. 10. 2009 se vsem zaposlenim, ki imajo sklenjene individualne pogodbe o zaposlitvi in tudi izvršilnim direktorjem, do preklica zniža osnovna bruto plača za 10 %.

V Uniorju je zaposlenih 2188 delavcev, od tega jih je bilo septembra okoli 490 na 36-urnem delovniku, 472 pa na čakanju. Oktobra se je povečalo število zaposlenih na čakanju za 10 %. Od tega bo pri programu Odkovki 139 zaposlenih na začasnem čakanju, pri programu Sinter 6, pri programu Ročno orodje 279 zaposlenih, pri programu Strojna oprema 61, pri programu Turizem 12 zaposlenih, v vzdrževanju in skupnih službah pa 31 zaposlenih.

Unior v prihodnosti pričakuje postopno večanje prodaje. To pomeni, da se bo ob sprotnem izboljševanju prodaje izboljšalo tudi stanje v proizvodnji in se bo s tem posledično zmanjševalo število zaposlenih na čakanju. Unior že intenzivno pripravlja izhodišča načrtov za naslednje leto, je pa res, da pri načrtovanju nastajajo težave, ki so jih in jih bodo prinesle gospodarske razmere. Vseeno pa bomo glede na trenutno stanje poskušali kar najbolje postaviti izhodišča za naslednje leto.


Nadzorni svet je 8. 10. 2009 pozitivno podprl vse ukrepe in aktivnosti, ki se izvajajo za zmanjšanje negativnih učinkov poslovanja. Na 30. seji je nadzorni svet sprejel tudi predlog prospekta o dokapitalizaciji, ki bo potekala v treh krogih, o čemer bodo vsi delničarji in drugi zainteresirani obveščeni preko prospekta dokapitalizacije, ki ga je predala Agenciji za trg vrednostnih papirjev 9. 10. 2009. Predlog o dokapitalizaciji je bil sprejet 22. 7. 2009 na 13. seji skupščine delniške družbe UNIOR julija 2009. Osnovni kapital družbe, ki znaša 19.516.057,42 EUR, se bo povečal za največ 4.172.926,06 EUR, tako da bo po povečanju znašal največ 23.688.983,48 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se bo izvedlo z izdajo največ 500.000 delnic. Emisijska vrednost ene delnice bo 20,00 EUR, emisijska vrednost vseh novih delnic pa največ 10.000.000,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se bo štelo za uspešno izvedeno, če bo vpisanih in vplačanih najmanj 40 odstotkov novo izdanih delnic najkasneje do 30. 6. 2010.