Dokapitalizacija Uniorja bo - 13. seja skupščine delniške družbe Unior

Objavljeno: Novice, Za medije

V sredo, 22. 7. 2009 je v hotelu Dobrava v Zrečah potekala 13. seja skupščine delniške družbe UNIOR. Na seji je bilo prisotnih 89,90% delnic z glasovalno pravico.

Skupščina se je uvodoma seznanila z letnim poročilom za leto 2008. Bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v znesku 4.287.001,89 EUR ostane v celoti nerazporejen in tako delničarji letos ne bodo prejeli dividend. Upravi in nadzornemu svetu se je za delo v poslovnem letu 2008 podelila razrešnica. Delničarji so sprejeli sklep, da se plačilo za delo v nadzornem svetu skladno s stališčem Vlade Republike Slovenije v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize ustrezno zniža. Skupščina je sprejela tudi spremembe in dopolnitve statuta družbe, predvsem, da se zniža števila predstavnikov delavcev v nadzornem svetu iz 4 članov na 2 člana. Število predstavnikov delničarjev v nadzornem svetu ostane nespremenjeno, tj. 4, s tem, da je en član predstavnik malih delničarjev.

Zaradi prenehanja mandata dosedanjim članom nadzornega sveta družbe - predstavnikom delničarjev, je skupščina izvolila nove člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev za štiriletni mandat, ki so: Blaž Brodnjak, Matej Golob Matzele, Emil Kolenc ter Karl Kuzman.

S potrebno kvalificirano večino je bil sprejet nasproten predlog KAD-a in SOD-a o povečanju osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic. Osnovni kapital družbe, ki trenutno znaša 19.516.057,42 EUR, se bo povečal za največ 4.172.926,06 EUR, tako da bo po povečanju znašal največ 23.688.983,48 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se bo izvedlo z izdajo največ 500.000 delnic. Emisijska vrednost ene delnice bo 20,00 EUR, emisijska vrednost vseh novih delnic pa največ 10.000.000,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se bo štelo za uspešno izvedeno, če bo vpisanih in vplačanih najmanj 40 odstotkov novoizdanih delnic najkasneje do 30. 6. 2010. Dokapitalizacija bo potekala v treh krogih, o čemer bodo vsi delničarji in drugi zainteresirani obveščeni preko prospekta dokapitalizacije, ki ga bo izdala družba.

Skupščina delničarjev je za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d., za poslovno leto 2009 imenovala pooblaščeno revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o. iz Ljubljane.

Sprejet je bil tudi nasprotni predlog KAD-a in SOD-a, s katerim skupščina pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun družbe kupi do 233.841 lastnih delnic, kar predstavlja 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna cena ne sme znašati manj kot 20,00 EUR in ne več kot 28,50 EUR. To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.