12. skupščina delniške družbe Unior

Objavljeno: Novice, Za medije

V torek, 22. 7. 2008, je v Termah Zreče potekala skupščina delniške družbe Unior. Skupščine se je udeležilo 81,22 % delničarjev.

K točkama 4 in 8/2 je bil podan nasprotni predlog s strani Kapitalske družbe, točka 6 pa je bila umaknjena z dnevnega reda.

Vsi predlogi sklepov in nasprotna predloga so bili na skupščini sprejeti.

Sprejeto je bilo, da se za izplačilo dividend nameni 748.292,48 EUR lanskega bilančnega dobička, to pomeni, da delničarjem pripada dividenda v višini 0,32 EUR bruto na delnico, nerazporejenega pa bo ostalo 2,186.896,70 EUR dobička.

Skupščina je potrdila in odobrila tudi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jima podelila razrešnico.

Skupščina je za revidiranje letnega poročila Unior d. d. za poslovno leto 2007 imenovala pooblaščeno revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o.

Skupščina je potrdila tudi spremembo statuta družbe Unior d. d., in sicer se dejavnost družbe uskladi z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti.

Statut družbe Unior d. d. je dopolnjen tudi z odstavkom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.

Skupščina je potrdila dopolnitev dejavnosti družbe Unior d. d. z novo dejavnostjo.

Skupščina je potrdila tudi sklep, da bodo javne objave za delničarje družbe Unior objavljene v časopisu Delo.