Rimske Toplice bodo zaživele

Objavljeno: Novice, Za medije

Unior, d. d. – program Turizem je 13. 3. 2006 pristopil k podpisu družabniške pogodbe s partnerji. Sodelovali bodo MRC, d. o. o., Nova Ljubljanska banka, d. d., Nova Kreditna Banka Maribor, d. d., Mobitel, d. d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d. in Vlada Republike Slovenije, kot strateški partner za revitalizacijo zdravilišča Rimske Toplice. Vlada se je vključila s stvarnim vložkom, v ocenjeni vrednosti 180 milijonov tolarjev.

Rimske Terme imajo dolgo tradicijo (400 let). Razvoj zdravilišča omogočajo obstoječe stavbe v velikosti 10.500 m2, skupne površine stavbnih in parkovnih površin v velikosti 232.000 m2 in termalna voda z 42 °C pri pretoku 40l/s. Že od osamosvojitve Republike Slovenije (torej že 15 let), ko je JLA opustila dejavnost, zdravilišče ne obratuje.
Izdelali smo terminski in finančni načrt revitalizacije. Po terminskem planu bi z deli začeli v maju 2006 (za prvo fazo je pridobljeno gradbeno dovoljenje). Začetek obratovanja zdravilišča je predviden 1. 1. 2008. Na voljo bodo nastanitveni objekti z gostinskimi storitvami in s centrom za wellness. Glavne dejavnosti bodo zdravstvene storitve (diagnostika, operacije s poudarkom na lepotnih operacijah in rehabilitacija). Ocenjena vrednost investicije je 25 milijonov evrov.
Unior, d. d. – program Turizem bo z vključitvijo v projekt Rimskih Term postal precej bolj razpoznaven v Sloveniji in tudi tujini. Na področju turizma bo družba nastopila z dodatno ponudbo in s kompleksnejšim turističnim produktom. Večji bodo sinergijski učinki v razširjeni in kakovostnejši ponudbi ter z znižanimi stroški na enoto storitev.