Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Revidirano Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2020.

Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2020 je revidirala družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana. Revidirano Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2020 je na VI-21. redni seji dne 22. 4. 2021 potrdil nadzorni svet družbe.

Poročilo je objavljeno v uradnem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s prvim odstavkom 134. člena ZTFI – 1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Družba UNIOR d.d., je dodatno pripravila neuradno različico Revidiranega Letnega poročila družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2020 v obliki PDF, ki je objavljeno na spletni strani družbe v rubriki Letna in medletna poročila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Ogled dokumenta: Letno poročilo 2020
Prenos dokumenta: Letno poročilo 2020