Koledar pomembnejših javnih objav v letu 2023

Vrsta objave Predvideni datum objave
Revidirano letno poročilo Skupine UNIOR in družbe
UNIOR d.d. za poslovno leto 2022
26. 4. 2023
Izjava o upravljanju Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. 26. 4. 2023
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju za
obdobje januar - marec 2023 za družbo UNIOR d.d.
in skupino UNIOR
31.5.2023

Sklic skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d.

2.6.2023
Izvedba in sklepi skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 5. 7. 2023

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2023 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d.

31. 8. 2023
Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar - september 2023 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d. 30. 11. 2023

Družba UNIOR d.d. bo poleg gornjih predvidenih objav, tako kot do sedaj, objavljala tudi vse druge
cenovno občutljive informacije in pomembne poslovne ter druge dogodke skladno z zakonodajo.

Vse objave, kot tudi vse eventuelne spremembe, bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze
d.d. preko sistema SEOnet ter na spletni strani družbe.