Koledar pomembnejših javnih objav v letu 2023

Vrsta objave Predvideni datum objave
Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine 
UNIOR za poslovno leto 2020
21. 4. 2023
Izjava skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih
delniških družb
21. 4. 2023
Sklic skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 12. 5. 2023
Nerevidirano medletno poročilo o poslovanju za
obdobje januar - marec 2023 za družbo UNIOR d.d.
in skupino UNIOR
31. 5. 2023
Izvedba in sklepi skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 14. 6. 2023

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2023za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d.

31. 8. 2023
Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar - september 2023 za Skupino UNIOR in družbo
UNIOR d.d.
30. 11. 2023

Družba UNIOR d.d. bo poleg gornjih predvidenih objav, tako kot do sedaj, objavljala tudi vse druge
cenovno občutljive informacije in pomembne poslovne ter druge dogodke skladno z zakonodajo.

Vse objave, kot tudi vse eventuelne spremembe, bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze
d.d. preko sistema SEOnet ter na spletni strani družbe.