Koledar pomembnejših javnih objav v letu 2021

Vrsta objave Predvideni datum objave
Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine 
UNIOR za poslovno leto 2020
23. 4. 2021
Izjava skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih
delniških družb
23. 4. 2021
Letni dokument 23. 4. 2021
Sklic skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 7. 5. 2021
Nerevidirano trimesečno poročilo o poslovanju za
obdobje januar - marec 2021 za družbo UNIOR d.d.
in skupino UNIOR
31. 5. 2021
Izvedba in sklepi skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 9. 6. 2021
Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za
obdobje januar - junij 2021 za družbo UNIOR d.d.
in skupino UNIOR
31. 8. 2021
Nerevidirano devetmesečno poročilo o poslovanju
za obdobje januar - september 2021 za družbo
UNIOR d.d. in skupino UNIOR
30. 11. 2021

Družba UNIOR d.d. bo poleg gornjih predvidenih objav, tako kot do sedaj, objavljala tudi vse druge
cenovno občutljive informacije in pomembne poslovne ter druge dogodke skladno z zakonodajo.

Vse objave, kot tudi vse eventuelne spremembe, bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze
d.d. preko sistema SEOnet ter na spletni strani družbe.