2020 2019 2018 2017
Stopnja lastniškosti financiranja
(kapital / obveznosti do virov sredstev)
0,415 0,397 0,380 0,363
Stopnja dolgoročnosti financiranja
((kapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne rezervacije) / obveznosti do virov sredstev)
0,764 0,708 0,745 0,765
Stopnja osnovnosti investiranja 
(osnovna sredstva po neodpisani vrednosti / sredstva)
0,415 0,369 0,353 0,341
Stopnja dolgoročnosti investiranja
((osnovna sredstva po neodpisani vrednosti + naložene nepremičnine + dolgoročne finančne naložbe + dolgoročne poslovne terjatve) / sredstva)
0,567 0,561 0,545 0,548
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
(kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti)
1,000 1,077 1,077 1,065
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti - hitri koeficient
(likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti)
0,057 0,080 0,093 0,112
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti - pospešeni koeficient
((likvidna sredstva + kratkoročne terjatve) / kratkoročne obveznosti)
0,462 0,450 0,603 0,712
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti - kratkoročni koeficient
(kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti)
1,724 1,458 1,719 1,839
Koeficient gospodarnosti poslovanja
(poslovni prihodki / poslovni odhodki)
0,952 1,043 1,045 1,059
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
(čisti dobiček poslovnega leta / povprečni kapital brez čistega poslovnega izida proučevanega leta)
0,080 0,065 0,076 0,080
Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala
(vsota dividend za poslovno leto / povprečni osnovni kapital matične družbe)
0,000 0,000 0,000 0,000