2015 2016 2017
Stopnja lastniškosti financiranja
(kapital / obveznosti do virov sredstev)
0,388 0,393 0,363
Stopnja dolgoročnosti financiranja
(kapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne rezervacije / obveznosti do virov sredstev)
0,817 0,821 0,765
Stopnja osnovnosti investiranja 
(osnovna sredstva po neodpisani vrednosti / sredstva)
0,523 0,505 0,341
Stopnja dolgoročnosti investiranja
((osnovna sredstva po neodpisani vrednosti + dolgoročne finančne naložbe + dolgoročne poslovne terjatve) / sredstva)
0,660 0,640 0,548
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
(kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti)
0,742 0,778 1,065
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti - hitri koeficient
(likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti)
0,051 0,138 0,112
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti - pospešeni koeficient
((likvidna sredstva + kratkoročne terjatve) / kratkoročne obveznosti)
 0,638 0,754 0,712
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti - kratkoročni koeficient
(kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti)
1,876 2,071 1,839
Koeficient gospodarnosti poslovanja
(poslovni prihodki / poslovni odhodki)
1,051 1,051 1,059
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
(čisti dobiček poslovnega leta / povprečni kapital brez čistega poslovnega izida proučevanega leta)
0,034 0,047 0,080
Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala
(vsota dividend za poslovno leto / povprečni osnovni kapital)
0,000 0,000 0,000