2014 2015 2016
Stopnja lastniškosti financiranja
(kapital / obveznosti do virov sredstev)
0,363 0,388 0,393
Stopnja dolgoročnosti financiranja
(kapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne rezervacije / obveznosti do virov sredstev)
0,794 0,817 0,821
Stopnja osnovnosti investiranja 
(osnovna sredstva po neodpisani vrednosti / sredstva)
0,508 0,523 0,505
Stopnja dolgoročnosti investiranja
((osnovna sredstva po neodpisani vrednosti + dolgoročne finančne naložbe + dolgoročne poslovne terjatve) / sredstva)
0,639 0,660 0,640
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
(kapital / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti)
0,714 0,742 0,778
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti - hitri koeficient
(likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti)
0,023 0,051 0,138
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti - pospešeni koeficient
((likvidna sredstva + kratkoročne terjatve) / kratkoročne obveznosti)
0,735  0,638 0,754
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti - kratkoročni koeficient
(kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti)
1,766 1,876 2,071
Koeficient gospodarnosti poslovanja
(poslovni prihodki / poslovni odhodki)
1,048 1,051 1,051
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
(čisti dobiček poslovnega leta / povprečni kapital brez čistega poslovnega izida proučevanega leta)
0,021 0,034 0,047
Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala
(vsota dividend za poslovno leto / povprečni osnovni kapital)
0,000 0,000 0,000