Koledar pomembnejših javnih objav v letu 2019

Vrsta objave Predvideni datum objave
Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine 
UNIOR za poslovno leto 2018
31. 3. 2020
Izjava skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih
delniških družb
31. 3. 2020
Letni dokument 31. 3. 2020
Sklic skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 8. 5. 2020
Nerevidirano trimesečno poročilo o poslovanju za
obdobje januar - marec 2019 za družbo UNIOR d.d.
in skupino UNIOR
29. 5. 2020
Izvedba in sklepi skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 10. 6. 2020
Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za
obdobje januar - junij 2019 za družbo UNIOR d.d.
in skupino UNIOR
31. 8. 2020
Nerevidirano devetmesečno poročilo o poslovanju
za obdobje januar - september 2019 za družbo
UNIOR d.d. in skupino UNIOR
30. 11. 2020

Družba UNIOR d.d. bo poleg gornjih predvidenih objav, tako kot do sedaj, objavljala tudi vse druge
cenovno občutljive informacije in pomembne poslovne ter druge dogodke skladno z zakonodajo.

Vse objave, kot tudi vse eventuelne spremembe, bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze
d.d. preko sistema SEOnet ter na spletni strani družbe.