Politika temelji na viziji, poslanstvu in strateških usmeritvah s cilji posameznih programov in skupnih služb.

Poslanstvo Skupine Unior do leta 2020

Smo razvojni partner pri proizvodnji, preoblikovanju in obdelavi kovin ter zaveznik narave in ljudi. 

Vizija Skupine Unior do leta 2020

Prepoznavni smo kot napredno mednarodno podjetje v kovinsko predelovalni in turistični dejavnosti. Z lastnim inovativnim procesom v sodelovanju s kupci, z dobavitelji, s sorodnimi podjetji in z raziskovalnimi organizacijami razvijamo, proizvajamo in tržimo rešitve z vse višjo dodano vrednostjo. Naša bruto dodana vrednost na zaposlenega je 35.500 EUR, čisti prihodki od prodaje pa znašajo 198 milijonov EUR. Zagotavljamo varno naložbo lastnikom z donosnostjo (ROE) vsaj 5,5 odstotka in prihodnost zaposlenim. Smo povezovalni člen v dinamični Skupini, ki izkorišča svoje sinergije in dosega 255 milijonov EUR prodaje ter s pridruženimi podjetji zaposluje 4.195 ljudi.

Vrednote

Naše vrednote so: odgovornost, inovativnost, odličnost in podjetnost. Naše osrednje sposobnosti so: široko tehnično in tehnološko znanje, delavnost in prepoznavanje poslovnih priložnosti v naših ključnih poslovnih segmentih. Naše osrednje sposobnosti nam prinašajo naslednje konkurenčne prednosti: globalna prisotnost, nekateri programi ali podjetja v Skupini so med ključnimi igralci na segmentu tržišča ali tržišču, prilagodljivost ter konkurenčnost v ceni in kakovosti.

Ključni kazalniki poslovanja UNIOR d.d. so:

 • čista donosnost kapitala,
 • čista donosnost sredstev,
 • amortizacija + dobiček,
 • EBIT (izid iz poslovanja),
 • EBITDA (EBIT + odpisi vrednosti),
 • bruto dodana vrednost na zaposlenega,
 • kosmati donos na zaposlenega,
 • koeficient zadolženosti,
 • koeficient zadolženosti,
 • povprečni mesečni bruto osebni dohodek na zaposlenega,
 • knjigovodska vrednost delnice.

Strateške usmeritve in kazalniki poslovanja so ciljno naravnani tudi po dejavnostih oziroma programih. Temeljno načelo za doseganje ciljev podjetja je nadaljevati pot k trajni odličnosti. Zato smo vzpostavili in integrirali sisteme vodenja kakovosti,ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.

Kakovost

 • Zagotavljati in povečevati zadovoljstvo odjemalcev.
 • Skrbeti za timsko delo, komuniciranje, usposabljanje, razvoj kadra, motiviranost, inovativnost, zdravje in varnost zaposlenih ter vzpodbujati pripadnost, zaupanje, spoštovanje in pozitiven odnos do dela.
 • Vzpostavljati vzajemno koristne odnose z dobavitelji in drugimi zainteresiranimi stranmi.
 • Krepiti prodajno mrežo, nastopati na trgih, kjer še nismo prisotni, razvijati nove izdelke, storitve in tehnologije z večjo dodano vrednostjo in izdelke, ki nas ločijo od konkurentov, izkoriščati naravne in klimatske zmožnosti, povečevati tržni delež, zagotavljati razvoj, rast in gospodarsko moč.
 • Posodabljati kapacitete, dopolnjevati tehnologije in storitve, izboljšati logistiko, povečevati sinergijske učinke znotraj Skupine.
 • Skrbeti za integriran informacijski sistemter pokritje informacijskih potreb odjemalcev z informacijskimi tehnologijami, ki zadostujejo potrebam po varnosti in kakovosti.
 • Utrjevati blagovno znamko, izboljševati lastnosti izdelkov, izboljševati in uvajati nove tehnologije, storitve, proizvajati varne in ekološko sprejemljive izdelke ter zdravstveno ustrezna živila.

Ravnanje z okoljem

 • Spremljati emisije v okolje, preprečevati onesnaževanje okolja, racionalizirati porabo virov, spodbujati trajnostne proizvodnje in potrošnje ter zamenjavo snovi, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in na okolje ter tako izboljšati ekološko–ekonomske pokazatelje prepoznane z okoljskimi vidiki.
 • Delati po določenih postopkih, upoštevajoč zakonske in druge predpise na EU, državni in lokalni ravni, ki se nanašajo na UNIOR d.d.
 • Skrbeti za stalno izboljševanje sistema in vplivov na okolje. Vse okoljske vidike spremljati in ocenjevati ter si v okviru programa ravnanja z okoljem postaviti cilje za uresničevanje le-teh.
 • Nenehno osveščati in izobraževati zaposlene o pomembnosti varovanja okolja.
 • Seznanjati zaposlene, partnerska podjetja, dobavitelje in zainteresirane javnosti z našo okoljsko politiko ter vzpodbujati kupce k uvajanju podobnih načel.

Varnost in zdravje pri delu

 • Vplive na zdravje zaposlenih bomo spremljali s prepoznavanjem, preprečevanjem, nadziranjem in zmanjševanjem negativnih vplivov na delovno okolje.
 • Ob prepoznavanju potencialnih nevarnosti, načrtovanju do izvajanja delovnih postopkov bomo preprečevali poškodbe in okvare pri delu ter skrbeli za promocijo zdravja.
 • Vzdrževali in izboljševali bomo stanje varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju zakonskih in drugih zahtev.
 • Omogočali bomo uporabo predpisane osebne varovalne opreme.
 • Zaposlene bomo nenehno izobraževali, usposabljali in osveščali za varno delo.
 • Periodično izpolnjevanje zastavljenih ciljev, izvajanje politike varnosti in zdravja bomo preverjali ter ukrepali v primeru odstopanj.
 • Vsak zaposlen je dolžan skrbeti za svojo varnost in zdravje ter varnost drugih.