Koledar pomembnejših javnih objav v letu 2018

Vrsta objave Predvideni datum objave
Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine 
UNIOR za poslovno leto 2017
30. 3. 2018
Izjava skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih
delniških družb
30. 3. 2018
Letni dokument 30. 3. 2018
Sklic skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 4. 5. 2018
Nerevidirano trimesečno poročilo o poslovanju za
obdobje januar - marec 2018 za družbo UNIOR d.d.
in skupino UNIOR
31. 5. 2018
Izvedba in sklepi skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 6. 6. 2018
Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za
obdobje januar - junij 2018 za družbo UNIOR d.d.
in skupino UNIOR
31. 8. 2018
Nerevidirano devetmesečno poročilo o poslovanju
za obdobje januar - september 2018 za družbo
UNIOR d.d. in skupino UNIOR
30. 11. 2018

Družba UNIOR d.d. bo poleg gornjih predvidenih objav, tako kot do sedaj, objavljala tudi vse druge
cenovno občutljive informacije in pomembne poslovne ter druge dogodke skladno z zakonodajo.

Vse objave, kot tudi vse eventuelne spremembe, bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze
d.d. preko sistema SEOnet ter na spletni strani družbe.