Koledar pomembnejših javnih objav v letu 2017

Vrsta objave Predvideni datum objave
Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine
UNIOR za poslovno leto 2016
31.3.2017
Izjava skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja
javnih delniških družb
31.3.2017
Letni dokument 31.3.2017
Sklic skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 5.5.2017
Nerevidirano trimesečno poročilo o poslovanju za
obdobje januar - marec 2017 za družbo UNIOR d.d.
in skupino UNIOR
31.5.2017
Izvedba in sklepi skupščine delničarjev družbe Unior d.d. 7.6.2017
Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za
obdobje januar - junij 2017 za družbo UNIOR d.d.
in skupino UNIOR
31.8.2017
Nerevidirano devetmesečno poročilo o poslovanju
za obdobje januar - september 2017 za družbo
UNIOR d.d. in skupino UNIOR
30.11.2017

Družba UNIOR d.d. bo poleg gornjih predvidenih objav, tako kot do sedaj, objavljala tudi vse druge cenovno občutljive informacije in pomembne poslovne ter druge dogodke skladno z zakonodajo.

Vse objave, kot tudi vse eventuelne spremembe, bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze d.d. preko sistema SEOnet ter na spletni strani družbe.